در حال نمایش 11 نتیجه

فیلتر های فروشگاه

پروانه (PC) Impeller-2-88 (استوک)

100,000 ریال
ارتفاع: 6.6 میلیمتر قطر خارجی: 37 میلیمتر قطر شفت: 2 میلیمتر

پروانه (PC) Impeller-2-95 (استوک)

100,000 ریال
ارتفاع: 6 میلیمتر قطر خارجی: 37 میلیمتر قطر شفت: 2 میلیمتر

پروانه (PC) Impeller-2-93 (استوک)

100,000 ریال
ارتفاع: 6 میلیمتر قطر خارجی: 37 میلیمتر قطر شفت: 2 میلیمتر

پروانه (PC) Impeller-1-96 (استوک)

100,000 ریال
ارتفاع: 10 میلیمتر قطر خارجی: 45 میلیمتر قطر شفت: 1 میلیمتر

پروانه (PC) Impeller-3-90 (استوک)

100,000 ریال
ارتفاع: 10 میلیمتر قطر خارجی: 43 میلیمتر قطر شفت: 3 میلیمتر

پروانه (PC) Impeller-3-91 (استوک)

100,000 ریال
ارتفاع: 6 میلیمتر قطر خارجی: 36 میلیمتر قطر شفت: 3 میلیمتر

پروانه (PC) Impeller-3-97 (استوک)

100,000 ریال
ارتفاع: 15 میلیمتر قطر خارجی: 75 میلیمتر قطر شفت: 3 میلیمتر

پروانه (PC ) Impeller-2-87 (استوک)

100,000 ریال
ارتفاع: 6.5 میلیمتر قطر خارجی: 39 میلیمتر قطر شفت: 2 میلیمتر

پروانه (PC ) Impeller-2-94 (استوک)

100,000 ریال
ارتفاع: 7 میلیمتر قطر خارجی: 40 میلیمتر قطر شفت: 2 میلیمتر

پروانه (PC ) Impeller-2-89 (استوک)

100,000 ریال
ارتفاع: 6 میلیمتر قطر خارجی: 37 میلیمتر قطر شفت: 2 میلیمتر

پروانه (PC) Impeller-2-92 (استوک)

50,000 ریال
ارتفاع: 6.5 میلیمتر قطر خارجی: 36 میلیمتر قطر شفت: 2 میلیمتر