نمایش 1–12 از 70 نتیجه

SPK22

برای قیمت تماس بگیرید
فنر کشی طول فنر 126 قطر خارجی 3 قطر سیم فنر 0.4

SPK21

برای قیمت تماس بگیرید
فنر کشی طول فنر 60 قطر خارجی 55 قطر سیم فنر 2

SPK17

برای قیمت تماس بگیرید
فنر کشی طول فنر 28 قطر خارجی 6.5 قطر سیم فنر 0.5

SPK16

برای قیمت تماس بگیرید
فنر کشی طول فنر 27 قطر خارجی 4.5 قطر سیم فنر 0.5

SPK15

برای قیمت تماس بگیرید
فنر کشی طول فنر 23 قطر خارجی 8 قطر سیم فنر 0.8

SPK14

برای قیمت تماس بگیرید
فنر کشی طول فنر 17 قطر خارجی 4 قطر سیم فنر 0.2

SPK12

برای قیمت تماس بگیرید
فنر کشی طول فنر 14 قطر خارجی 6.5 قطر سیم فنر 1.5

SPK11

برای قیمت تماس بگیرید
فنر کشی طول فنر 14 قطر خارجی 5 قطر سیم فنر 0.5

SPK10

برای قیمت تماس بگیرید
فنر کشی طول فنر 14 قطر خارجی 6 قطر سیم فنر 0.5

SPK09

برای قیمت تماس بگیرید
فنر کشی طول فنر 10 قطر خارجی 6 قطر سیم فنر 0.5

SPK08

برای قیمت تماس بگیرید
فنر کشی طول فنر 10 قطر خارجی 3.5 قطر سیم فنر 0.3

SPK06

برای قیمت تماس بگیرید
فنر کشی طول فنر 9 قطر خارجی 6 قطر سیم فنر 0.8