نمایش 1–12 از 15 نتیجه

GHL15

برای قیمت تماس بگیرید
ارتفاع کل 10.3 قطر خارجی پله 1 49.54 قطر شفت 5.7

GHL14

برای قیمت تماس بگیرید
ارتفاع کل 9.8 قطر خارجی پله 1 49.45 قطر شفت 34.68

GHL13

برای قیمت تماس بگیرید
ارتفاع کل 10.4 قطر خارجی پله 1 49.25 قطر شفت 30.33

GHL12

برای قیمت تماس بگیرید
ارتفاع کل 5.65 قطر خارجی پله 1 45.29 قطر شفت 27.13

GHL11

برای قیمت تماس بگیرید
ارتفاع کل 6.8 قطر خارجی پله 1 43.85 قطر شفت 9

GHL10

برای قیمت تماس بگیرید
ارتفاع کل 9 قطر خارجی پله 1 42 قطر شفت 29.9

GHL09

برای قیمت تماس بگیرید
ارتفاع کل 13 قطر خارجی پله 1 42 قطر شفت 30

GHL08

برای قیمت تماس بگیرید
ارتفاع کل 10.9 قطر خارجی پله 1 41.84 قطر شفت 29.95

GHL07

برای قیمت تماس بگیرید
ارتفاع کل 9.86 قطر خارجی پله 1 40.5 قطر شفت 19.8

GHL06

برای قیمت تماس بگیرید
ارتفاع کل 14.49 قطر خارجی پله 1 37.62 قطر شفت 18.33

GHL05

برای قیمت تماس بگیرید
ارتفاع کل 3 قطر خارجی پله 1 19.5 قطر شفت 4.62

GHL04

برای قیمت تماس بگیرید
ارتفاع کل 3.94 قطر خارجی پله 1 16.04 قطر شفت 5.86