در حال نمایش 10 نتیجه

موتور cd ولتاژ (12) DC-M-S-80

800,000 ریال
نام محصول موتور DC12V ولتاژ(V) 12 جریان(mA) 180 دور(RPM) 2400 قطر شفت(mm) 2 طول(mm) 44 عرض(mm) 38 ارتفاع(mm) 38 سایز

موتور cd ولتاژ (12-24) DC-M-S-83

800,000 ریال
نام محصول موتور DC12-24V ولتاژ(V) 12-24 جریان(mA) 80 دور(RPM) 2400 قطر شفت(mm) 2 طول(mm) 29 عرض(mm) 42 ارتفاع(mm) 42 سایز

موتور cd ولتاژ (6) DC-M-S-77

600,000 ریال
نام محصول موتور DC6V ولتاژ(V) 6 جریان(MA) 170 دور(RPM) 2500 قطر شفت(mm) 2 طول(mm) 25 عرض(mm) 38 ارتفاع(mm) 38 سایز

MD102

500,000 ریال
نام محصول موتور DC12-24V ولتاژ(V) 12-24 جریان(mA) 70 دور(RPM) 7200 قطر شفت(mm) 1.5 طول(mm) 46 عرض(mm) 43 ارتفاع(mm) 43 سایز

موتور cd ولتاژ (6-12) DC-M-S-76

400,000 ریال
نام محصول موتور DC6-12V ولتاژ(V) 6-12 جریان(mA) 40 دور(RPM) 6000 قطر شفت(mm) 2 طول(mm) 28 عرض(mm) 33 ارتفاع(mm) 33 سایز

موتور cd ولتاژ(3-12) DC-M-S-73

350,000 ریال
نام محصول موتور DC4V ولتاژ(V) 3-12 جریان(mA) 80 دور(RPM) 9000 قطر شفت(mm) 2 طول(mm) 32 عرض(mm) 24 ارتفاع(mm) 24 سایز

موتور cd ولتاژ (6-9) DC-M-S-74

350,000 ریال
نام محصول موتور DC6-9V ولتاژ(V) 6-9 جریان(mA) 10 دور(RPM) 6000 قطر شفت(mm) 2 طول(mm) 24 عرض(mm) 25 ارتفاع(mm) 25 سایز

موتور cd ولتاژ (3-6) DC-M-S-70

350,000 ریال
نام محصول موتور DC3-6V ولتاژ(V) 3-6 جریان(mA) 10 دور(RPM) 6000 قطر شفت(mm) 1 طول(mm) 22 عرض(mm) 24 ارتفاع(mm) 24 سایز

موتور cd ولتاژ (6-12) DC-M-S-69

300,000 ریال
نام محصول موتور DC6-12V ولتاژ(V) 6-12 جریان(mA) 250 دور(RPM) 9000 قطر شفت(mm) 2 طول(mm) 19 عرض(mm) 24 ارتفاع(mm) 24 سایز

موتور cd ولتاژ (1.5-4.5) DC-M-S-67

300,000 ریال
نام محصول موتور DC1.5-4.5V ولتاژ(V) 1.5-4.5 جریان(mA) 60 دور(RPM) 5000 قطر شفت(mm) 1 طول(mm) 23 عرض(mm) 22 ارتفاع(mm) 22 سایز