نمایش 1–12 از 15 نتیجه

GH016

برای قیمت تماس بگیرید
ارتفاع کل 35.21 ارتفاع پله1 23.62 قطرخارجی پله 1 31.37 قطر شفت 15.1 ارتفاع پله 2 قطر خارجی پله 2

GH015

برای قیمت تماس بگیرید
ارتفاع کل 31.6 ارتفاع پله1 23.67 قطرخارجی پله 1 25.5 قطر شفت 7.54 ارتفاع پله 2 قطر خارجی پله 2

GH014

برای قیمت تماس بگیرید
ارتفاع کل 37.28 ارتفاع پله1 20.62 قطرخارجی پله 1 21.11 قطر شفت 12.14 ارتفاع پله 2 قطر خارجی پله 2

GH013

برای قیمت تماس بگیرید
ارتفاع کل 28.97 ارتفاع پله1 قطرخارجی پله 1 21.06 قطر شفت 8.17 ارتفاع پله 2 قطر خارجی پله 2

GH012

برای قیمت تماس بگیرید
ارتفاع کل 10.16 ارتفاع پله1 8.14 قطرخارجی پله 1 11.71 قطر شفت 2 ارتفاع پله 2 قطر خارجی پله 2

GH011

برای قیمت تماس بگیرید
ارتفاع کل 29.14 ارتفاع پله1 16.19 قطرخارجی پله 1 9.93 قطر شفت 2.67 ارتفاع پله 2 قطر خارجی پله 2

GH010

برای قیمت تماس بگیرید
ارتفاع کل 31.4 ارتفاع پله1 21.39 قطرخارجی پله 1 8.07 قطر شفت 2.81 ارتفاع پله 2 0 قطر خارجی پله

GH009

برای قیمت تماس بگیرید
ارتفاع کل 30 ارتفاع پله1 24.46 قطرخارجی پله 1 7.67 قطر شفت 1.92 ارتفاع پله 2 قطر خارجی پله 2

GH007

برای قیمت تماس بگیرید
ارتفاع کل 12.35 ارتفاع پله1 2.04 قطرخارجی پله 1 5.94 قطر شفت 1.34 ارتفاع پله 2 10.32 قطر خارجی پله

GH006

برای قیمت تماس بگیرید
ارتفاع کل 7.18 ارتفاع پله1 قطرخارجی پله 1 5.88 قطر شفت 1.86 ارتفاع پله 2 قطر خارجی پله 2

GH005

برای قیمت تماس بگیرید
ارتفاع کل 9.16 ارتفاع پله1 قطرخارجی پله 1 5.86 قطر شفت ارتفاع پله 2 قطر خارجی پله 2

GH004

برای قیمت تماس بگیرید
ارتفاع کل 12.01 ارتفاع پله1 8.03 قطرخارجی پله 1 5.79 قطر شفت ارتفاع پله 2 قطر خارجی پله 2