در حال نمایش 10 نتیجه

GMA010

برای قیمت تماس بگیرید
مدل شفت ارتفاع کل 14.45 قطر خارجی پله 1 38.29 ارتفاع پله1 5.01 قطر شفت 6.78 ارتفاه پله 2 قطر

GMA007

برای قیمت تماس بگیرید
مدل شفت ارتفاع کل 18.19 قطر خارجی پله 1 32.18 ارتفاع پله1 9.3 قطر شفت 10.03 ارتفاه پله 2 9.04

GMA004

برای قیمت تماس بگیرید
مدل شفت ارتفاع کل 14.42 قطر خارجی پله 1 21.4 ارتفاع پله1 5.82 قطر شفت 8.12 ارتفاه پله 2 قطر

GMA002

برای قیمت تماس بگیرید
مدل شفت ارتفاع کل 29.88 قطر خارجی پله 1 15.77 ارتفاع پله1 2.41 قطر شفت 2 ارتفاه پله 2 4.02

GMA001

برای قیمت تماس بگیرید
مدل شفت ارتفاع کل 19.35 قطر خارجی پله 1 13.61 ارتفاع پله1 3.25 قطر شفت 3 ارتفاه پله 2 قطر

GMA009

برای قیمت تماس بگیرید
مدل شفت D ارتفاع کل 19.66 قطر خارجی پله 1 34.96 ارتفاع پله1 16.94 قطر شفت 6.66 ارتفاه پله 2

GMA008

برای قیمت تماس بگیرید
مدل شفت D ارتفاع کل 13.85 قطر خارجی پله 1 33.83 ارتفاع پله1 7.93 قطر شفت 6.52 ارتفاه پله 2

GMA006

برای قیمت تماس بگیرید
مدل شفت ارتفاع کل 20.67 قطر خارجی پله 1 26.26 ارتفاع پله1 3.45 قطر شفت 4.03 ارتفاه پله 2 11.64

GMA005

برای قیمت تماس بگیرید
مدل شفت ارتفاع کل 18 قطر خارجی پله 1 23 ارتفاع پله1 9.5 قطر شفت 6 ارتفاه پله 2 قطر

GMA003

برای قیمت تماس بگیرید
مدل شفت ارتفاع کل 8.91 قطر خارجی پله 1 20.24 ارتفاع پله1 2.54 قطر شفت 1.67 ارتفاه پله 2 5.14