در حال نمایش 11 نتیجه

پروانه (PC) Impeller-3-97

100,000 ریال
ارتفاع: 15 میلیمتر قطر خارجی: 75 میلیمتر قطر شفت: 3 میلیمتر

پروانه (PC) Impeller-2-88

50,000 ریال
ارتفاع: 6.6 میلیمتر قطر خارجی: 37 میلیمتر قطر شفت: 2 میلیمتر

پروانه (PC) Impeller-2-92

50,000 ریال
ارتفاع: 6.5 میلیمتر قطر خارجی: 36 میلیمتر قطر شفت: 2 میلیمتر

پروانه (PC) Impeller-2-95

50,000 ریال
ارتفاع: 6 میلیمتر قطر خارجی: 37 میلیمتر قطر شفت: 2 میلیمتر

پروانه (PC) Impeller-2-93

50,000 ریال
ارتفاع: 6 میلیمتر قطر خارجی: 37 میلیمتر قطر شفت: 2 میلیمتر

پروانه (PC) Impeller-1-96

50,000 ریال
ارتفاع: 10 میلیمتر قطر خارجی: 45 میلیمتر قطر شفت: 1 میلیمتر

پروانه (PC) Impeller-3-90

50,000 ریال
ارتفاع: 10 میلیمتر قطر خارجی: 43 میلیمتر قطر شفت: 3 میلیمتر

پروانه (PC) Impeller-3-91

50,000 ریال
ارتفاع: 6 میلیمتر قطر خارجی: 36 میلیمتر قطر شفت: 3 میلیمتر

پروانه (PC ) Impeller-2-87

50,000 ریال
ارتفاع: 6.5 میلیمتر قطر خارجی: 39 میلیمتر قطر شفت: 2 میلیمتر

پروانه (PC ) Impeller-2-94

50,000 ریال
ارتفاع: 7 میلیمتر قطر خارجی: 40 میلیمتر قطر شفت: 2 میلیمتر

پروانه (PC ) Impeller-2-89

50,000 ریال
ارتفاع: 6 میلیمتر قطر خارجی: 37 میلیمتر قطر شفت: 2 میلیمتر